Obchodní podmínky společnosti HYVA - CS, s.r.o.

Článek 1
Předmět obchodních podmínek a základní pojmy

 1. Tyto obchodní podmínky (dále také jako „Obchodní podmínky“) byly vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „NOZ“) obchodní společností HYVA - CS, s.r.o., IČ: 26892766, se sídlem Říčany - Jažlovice, Zděbradská 56, PSČ 25101, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 159372 (dále také jako „HYVA - CS“) coby provozovatelem internetového obchodu umístěného na webové stránce www.truck-components.cz (dále také jako „E-shop“ nebo „Internetový obchod“) a upravují vzájemné smluvní vztahy při prodeji zboží prostřednictvím Internetového obchodu na objednávku vznikající na základě kupní smlouvy (dále také jako „Kupní smlouva“ nebo jako „Smlouva“) uzavřené mezi společností HYVA - CS coby prodávajícím a zákazníkem coby kupujícím (dále také jako „Zákazník“).
 2. Tyto Obchodní podmínky se uzavřením Kupní smlouvy stávají její nedílnou součástí.
 3. Kupní smlouva je realizována prostřednictvím elektronické objednávky Zákazníka na E-shopu, v níž dojde k akceptaci Obchodních podmínek společnosti HYVA – CS.
 4. Tyto Obchodní podmínky jsou přístupné na webových stránkách Internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Zákazníkům a navíc jsou přiloženy k potvrzení objednávky společností HYVA - CS v případě objednávky učiněné v Internetovém obchodě.
 5. Před těmito Obchodními podmínkami mají přednost odchylná ujednání v Kupní smlouvě.
 6. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy a smluvní strany jsou jimi

Článek 2
Uzavření smlouvy

 1. V případě objednávky na E-shopu společnosti HYVA - CS provozovaném na webových stránkách www.truck-components.cz je Smlouva uzavřena okamžikem potvrzení objednávky Zákazníka (po vyplnění objednávkového formuláře) ze strany společnosti HYVA-CS. Informace o jednotlivých technických krocích při vyplnění objednávky jsou patrné z procesu objednávání v Internetovém obchodě a Zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávku zkontrolovat a případně opravit. Kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ je objednávka odeslána. Společnost HYVA - CS odešle Zákazníkovi potvrzení o přijetí odeslané objednávky e-mailem na e-mailovou adresu, kterou Zákazník zadal do objednávkového formuláře v Internetovém obchodě. Údaje uvedené v objednávce jsou společností HYVA - CS považovány za správné a jejich správnost nebude jakkoliv u třetích osob ověřována.
 2. Společnost HYVA - CS neprodleně po obdržení objednávky Zákazníkovi přijetí objednávky potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v objednávce. Nepotvrdí-li společnost HYVA - CS Zákazníkovi přijetí objednávky nebo nekontaktuje-li společnost HYVA - CS Zákazníka ohledně případných odchylek od objednávky do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne obdržení objednávky, Smlouva není uzavřena.
 3. Společnost HYVA - CS je oprávněna v návaznosti na druh objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, náklady na dopravu) dle svého uvážení ověřit objednávku u Zákazníka, a to na e-mailové adrese nebo na telefonním čísle uvedeném v objednávce a Zákazník je v takovém případě povinen objednávku potvrdit. V opačném případě bude objednávka považována za neuskutečněnou a nepřihlíží se k ní.
 4. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Za případné chyby při přenosu dat ani za jakékoliv náklady Zákazníka související s využitím komunikačních prostředků na dálku nenese společnost HYVA - CS žádnou odpovědnost. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Zákazník používá a nese je v plné výši Zákazník.
 5. Zákazník bere na vědomí, že veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na E-shopu jsou nezávazné a společnost HYVA - CS není povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, i když Zákazník objednávku již učinil. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 1732 odst. 2 NOZ.

Článek 3
Cena zboží a platební podmínky

 1. Cenu zboží je možno v případě objednávky na E-shopu společnosti HYVA - CS uhradit následujícím způsobem:
  1. bankovním převodem na bankovní účet společnosti HYVA – CS.
  2. nebo v hotovosti na dobírku v místě určeném Zákazníkem v objednávce při doručení zboží prostřednictvím přepravce
  3. nebo v hotovosti v provozovně společnosti HYVA - CS na adrese Říčany - Jažlovice, Zděbradská 56, PSČ 25101 při osobním odběru objednaného zboží;
 2. Zákazník bere na vědomí, že veškeré ceny jednotlivých výrobků na E-shopu jsou uvedeny bez příslušné sazby daně z přidané hodnoty. E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené v E-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.
 3. Veškeré změny zboží a změny cen v Internetovém obchodě jsou vyhrazeny.
 4. Je-li sjednána úhrada kupní ceny zboží a nákladů spojených s dodáním zboží před dodáním zboží, obdrží Zákazník elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce nebo v uživatelském účtu potvrzení o úhradě kupní ceny.
 5. Společně s cenou zboží je Zákazník povinen zaplatit společnosti HYVA - CS také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 6. Společnost HYVA - CS vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Faktura obsahuje zejména označení prodávajícího a Zákazníka, specifikaci druhu a počtu kusů zboží, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, DPH, datum splatnosti kupní ceny, číslo účtu prodávajícího a variabilní symbol, výši ceny za přepravu, je-li sjednána a další náklady.
 7. Není-li v Kupní smlouvě nebo těmito Obchodními podmínkami určeno jinak, je splatnost kupní ceny a sjednaných souvisejících nákladů u zboží na dobírku dána okamžikem převzetí zboží Zákazníkem, u zboží dodaného v odběrném místě převzetím zboží, není-li sjednána platba předem. U bezhotovostní platby do 3 (tří) dnů ode dne odeslání objednávky dle těchto Obchodních podmínek. V případě platby bezhotovostním převodem se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla připsána na bankovní účet společnosti HYVA - CS.

Článek 4
Dodací podmínky

 1. Zboží bude Zákazníkovi dodáno dle způsobu, který vybral při zadávání objednávky v Internetovém obchodě.
 2. Zákazník je povinen při volbě osobního odběru zboží v odběrném místě vždy vyčkat na zaslání potvrzujícího e-mailu o tom, že je objednané zboží připraveno k vyzvednutí. Objednané zboží bude v tomto odběrném místě připraveno k vyzvednutí po dobu 10 (deseti) pracovních dnů ode dne odeslání potvrzujícího e-mailu o možném vyzvednutí zboží. Nebude-li v této době zboží Zákazníkem vyzvednuto, považuje se objednávka za neuskutečněnou a nepřihlíží se k ní. Společnost HYVA - CS je povinna do 14 (čtrnácti) pracovních dnů vrátit Zákazníkovi kupní cenu na bankovní účet, z něhož byla kupní cena uhrazena.
 3. Společnost HYVA – CS není povinna dodat Zboží, pokud nebyla zaplacena cena zboží.
 4. Přechod nebezpečí škody na zboží nastává v případě osobního odběru zboží v provozovně společnosti HYVA - CS okamžikem předání zboží Zákazníkovi. V případě doručení zboží Zákazníkovi prostřednictvím České pošty, s. p. či společnosti PPL CZ s.r.o. dochází k přechodu nebezpečí škody na zboží okamžikem odevzdání zboží České poště, s. p. či společnosti PPL CZ s.r.o. k přepravě.

Článek 5
Odpovědnost z vadného plnění
Záruční podmínky

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti společnosti HYVA - CS za vady, včetně záruční odpovědnosti společnosti HYVA - CS, se řídí NOZ.
 2. Společnost HYVA - CS odpovídá Zákazníkovi za to, že v době, kdy Zákazník zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které společnost HYVA - CS popsala,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro její použití společnost HYVA - CS uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.
 3. Práva z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím zboží věděl, že má zboží vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil. Společnost HYVA - CS neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití zboží.
 4. Zákazník je oprávněn uplatnit právo za vady, která se vyskytne u zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí zboží. Bylo-li zboží podle Kupní smlouvy přepravováno, běží záruční doba od dodání zboží do místa určeného v objednávce, jinak od převzetí zboží Zákazníkem při osobním odběru.
 5. Uplatní-li Zákazník právo z vadného plnění, potvrdí mu společnost HYVA - CS, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy zboží a dobu jejího trvání.
 6. Uplatní-li Zákazník právo z vadného plnění a jedná-li se o podstatné porušení kupní smlouvy, má Zákazník právo na:
  1. odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
  2. nebo na odstranění vady opravou zboží,
  3. nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny,
  4. nebo na odstoupení od Kupní smlouvy.
 7. Zákazník sdělí společnosti HYVA - CS, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu společnosti HYVA - CS; to neplatí, žádal-li Zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li společnost HYVA - CS vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Zákazníkovi, že vady neodstraní, může Zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit.
 8. Uplatní-li Zákazník včas právo z vadného plnění a jedná-li se o nepodstatné porušení Kupní smlouvy, má právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 9. Neodstraní-li společnost HYVA - CS vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu společnosti HYVA - CS.
 10. 10. Zjistí-li Zákazník vady zboží, musí tyto uplatnit u společnosti HYVA - CS elektronicky na e-mail: obchod@truck-components.cz nebo písemně dopisem na adresu sídla společnosti HYVA - CS, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamované zboží zašle Zákazník prostřednictvím poštovního doručovatele balíkem na adresu sídla společnosti HYVA - CS.

Článek 6
Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené prostřednictví E-shopu

 1. Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn od Smlouvy uzavřené prostřednictvím E-shopu písemně odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dní ode dne doručení zboží, přičemž odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen zaslat společnosti HYVA - CS písemně dopisem na adresu sídla společnosti HYVA - CS či na emailovou adresu: obchod@truck-components.cz.
 2. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne odstoupení, zaslat zboží, které od společnosti HYVA - CS obdržel na adresu sídla společnosti HYVA - CS. Zákazník vrátí zboží včas, pokud v této lhůtě zboží společnosti HYVA - CS odešle nebo jej doručí do místa osobního odběru. Náklady spojené s navrácením zboží nese Zákazník.
 3. Zboží, které je po odstoupení od Smlouvy vráceno společnosti HYVA – CS, je Zákazník povinen vrátit nepoužité, nepoškozené a kompletní tak, jak bylo společností HYVA - CS dodáno. Se zbožím zašle Zákazník kopii dokladu o koupi. Vrácení zboží na dobírku nebude společností HYVA - CS akceptováno.
 4. V případě odstoupení od Kupní smlouvy vrátí společnost HYVA - CS Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy bylo společnosti HYVA - CS doručeno oznámení o odstoupení od Smlouvy, zaplacenou kupní cenu, a to včetně nákladů na dodání, které od Zákazníka na základě Kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým peněžní prostředky obdržela.
 5. Zákazník odpovídá společnosti HYVA - CS za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká společnosti HYVA - CS vůči Zákazníkovi nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je společnost HYVA - CS oprávněna jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.
 6. Zákazník bere na vědomí, že od Kupní smlouvy nelze odstoupit zejména, pokud se jedná o smlouvu na dodávku zboží upraveného podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které bylo dodáno v zavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět.

Článek 7
Ochrana osobních údajů

 1. Zákazník souhlasí s tím, že při objednání a převzetí zboží, jakož i při registraci do Internetového obchodu (uživatelského účtu) je vyžadováno vyplnění údajů, které mohou mít povahu osobních údajů. Zákazník souhlasí s tím, aby společnost HYVA - CS osobní údaje Zákazníka uvedené při činnostech uvedených výše po dobu neurčitou shromažďoval, zpracovával a uschovával jako registrovaný správce osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost HYVA - CS je oprávněna tak činit po dobu a v rozsahu potřebném k provedení veškerých činností s uzavřením Kupní smlouvy souvisejících, zejména za účelem vyřízení objednávky Zákazníka, jakož ke všem úkonům se smluvním vztahem souvisejícím a na něj navazujícím.
 2. Zákazník si je vědom toho, že souhlas se zpracováním údajů dává dobrovolně a může jej kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením doručeným společnosti HYVA - CS. Zákazník má po dobu, po kterou je souhlas udělen, i nadále právo přístupu ke všem osobním údajům o své osobě. Dále má Zákazník právo požadovat vysvětlení, korekci, odstranění závadného stavu, výmaz či blokování osobních údajů a dál má právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tím není dotčeno právo společnosti HYVA - CS na náhradu škody, a to zejména v případě, kdy společnost HYVA - CS nemohla v důsledku odvolání souhlasu a/nebo v důsledku korekce, výmazu či blokování osobních údajů plnit své závazky vyplývající ze sjednaného právního vztahu s třetí osobou. Zákazník je oprávněn požadovat informaci jaké osobní údaje o něm společnost HYVA - CS zpracovává, a to v rozsahu stanoveném zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o těchto údajích mu společnost HYVA - CS poskytne kdykoliv na základě písemné žádosti za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. Zákazník se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat společnost HYVA - CS o změně poskytnutých údajů.
 3. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Za jiným účelem než uvedeným v těchto obchodních podmínkách společnost HYVA - CS osobní údaje Zákazníka nezískává ani nezpracovává, nedistribuuje je ani třetím osobám bez souhlasu Zákazníka (s výjimkou osob zajišťujících distribuci a dopravu zboží, osob zajišťujících účetní zpracování platby, osob zastupujících společnost HYVA - CS v souvislosti s prodejem zboží). Tato povinnost se nevztahuje na údaje, které mohou požadovat státní orgány podle platných právních předpisů.
 4. Zpracováním osobních údajů Zákazníka může společnost HYVA - CS pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, a to v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování osobních údajů.
 5. Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Společnost HYVA - CS garantuje bezpečnost poskytnutých dat.
 6. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli a zadavatelům reklamy zobrazované webové stránce k rozpoznání počítače uživatele v rámci komunikace uživatele s jeho webovou stránkou a k případnému užití některých funkcí webové stránky. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky společnosti HYVA - CS z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 7. Uzavřená Kupní smlouva je společností HYVA - CS archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a není přístupná třetím stranám. Kupní smlouva je uzavřena a archivována v elektronické podobě. Zákazník odesláním objednávky společnosti HYVA - CS potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodnímu podmínkami, že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění platném v době odeslání objednávky společnosti HYVA - CS, akceptuje je a bude je dodržovat. Tyto obchodní podmínky platí pro Zákazníka a společnost HYVA - CS ve znění platném v den realizace (odeslání) objednávky Zákazníkem, není-li sjednáno jinak.

Článek 9
Ostatní ustanovení

 1. Společnost HYVA - CS je oprávněna jednostranně započíst své pohledávky vůči Zákazníkovi, a to písemným oznámením o jejich započtení. Zákazník k jednostrannému započtení svých pohledávek vůči společnosti HYVA - CS oprávněn není.
 2. Zákazník je oprávněn postoupit své pohledávky za společností HYVA - CS nebo uzavřenou Smlouvu na třetí osobu nebo zastavit své pohledávky za společností HYVA - CS pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti HYVA - CS.
 3. Společnost HYVA - CS je oprávněna zadržet uhrazenou kupní cenu Zákazníka v případě, že za Zákazníkem eviduje pohledávku, a to po dobu, než bude pohledávka společnosti HYVA - CS za Zákazníkem způsobilá k započtení. O zadržení uhrazené kupní ceny je společnost HYVA - CS povinna Zákazníka informovat e-mailem na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v objednávce.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

 1. Uzavřená Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou, přičemž za písemnou formu se v tomto případě považuje rovněž komunikace prostřednictvím e-mailu nebo faxu, nedohodnou-li se smluvní strany v Kupní smlouvě jinak. Každé z takových doplnění nebo změn Smlouvy musí být potvrzeno druhou smluvní stranou. Dohodnou-li si smluvní strany doplnění nebo změnu Smlouvy telefonicky, jsou si povinny toto ujednáno do 3 (tří) pracovních dnů potvrdit písemnou formou.
 2. Právní vztahy a případné spory vznikající z Kupní smlouvy uzavřené mezi společností HYVA - CS a Zákazníkem se řídí českým právem, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. Smluvním jazykem je jazyk český. Případné spory jsou řešeny soudy České republiky s místní příslušností dle sídla společnosti HYVA - CS. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 3. Tyto Obchodní podmínky je společnost HYVA - CS oprávněna kdykoliv v průběhu trvání smlouvy jednostranně změnit. V takovém případě je společnost HYVA - CS o změně Zákazníka písemně informovat. Nesouhlasí-li Zákazník s takovou změnou obchodních podmínek, je oprávněn do 10 (deseti) dnů ode dne, kdy mu byla doručena informace o jejich změně, smlouvu s uvedením důvodu písemně vypovědět, a to v jednoměsíční výpovědní době, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž společnost HYVA - CS na adrese jejího sídla výpověď obdrží a končí uplynutím posledního dne tohoto kalendářního měsíce. Nevypoví-li Zákazník smlouvu ve stanovené lhůtě, bude se mít za to, že se změnou obchodních podmínek bez výhrad souhlasil.
 4. V případě, že Smlouva bude podléhat zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, pak subjektem mimosoudního řešení sporu pro případ, že by mezi smluvními stranami ze Smlouvy vniknul spor, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.