Ochrana osobních údajů

  1. Zákazník souhlasí s tím, že při objednání a převzetí zboží, jakož i při registraci do Internetového obchodu (uživatelského účtu) je vyžadováno vyplnění údajů, které mohou mít povahu osobních údajů. Zákazník souhlasí s tím, aby společnost HYVA - CS osobní údaje Zákazníka uvedené při činnostech uvedených výše po dobu neurčitou shromažďoval, zpracovával a uschovával jako registrovaný správce osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost HYVA - CS je oprávněna tak činit po dobu a v rozsahu potřebném k provedení veškerých činností s uzavřením Kupní smlouvy souvisejících, zejména za účelem vyřízení objednávky Zákazníka, jakož ke všem úkonům se smluvním vztahem souvisejícím a na něj navazujícím.
  2. Zákazník si je vědom toho, že souhlas se zpracováním údajů dává dobrovolně a může jej kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením doručeným společnosti HYVA - CS. Zákazník má po dobu, po kterou je souhlas udělen, i nadále právo přístupu ke všem osobním údajům o své osobě. Dále má Zákazník právo požadovat vysvětlení, korekci, odstranění závadného stavu, výmaz či blokování osobních údajů a dál má právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tím není dotčeno právo společnosti HYVA - CS na náhradu škody, a to zejména v případě, kdy společnost HYVA - CS nemohla v důsledku odvolání souhlasu a/nebo v důsledku korekce, výmazu či blokování osobních údajů plnit své závazky vyplývající ze sjednaného právního vztahu s třetí osobou. Zákazník je oprávněn požadovat informaci jaké osobní údaje o něm společnost HYVA - CS zpracovává, a to v rozsahu stanoveném zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o těchto údajích mu společnost HYVA - CS poskytne kdykoliv na základě písemné žádosti za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. Zákazník se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat společnost HYVA - CS o změně poskytnutých údajů.
  3. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Za jiným účelem než uvedeným v těchto obchodních podmínkách společnost HYVA - CS osobní údaje Zákazníka nezískává ani nezpracovává, nedistribuuje je ani třetím osobám bez souhlasu Zákazníka (s výjimkou osob zajišťujících distribuci a dopravu zboží, osob zajišťujících účetní zpracování platby, osob zastupujících společnost HYVA - CS v souvislosti s prodejem zboží). Tato povinnost se nevztahuje na údaje, které mohou požadovat státní orgány podle platných právních předpisů.
  4. Zpracováním osobních údajů Zákazníka může společnost HYVA - CS pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, a to v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování osobních údajů.
  5. Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Společnost HYVA - CS garantuje bezpečnost poskytnutých dat.
  6. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli a zadavatelům reklamy zobrazované webové stránce k rozpoznání počítače uživatele v rámci komunikace uživatele s jeho webovou stránkou a k případnému užití některých funkcí webové stránky. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky společnosti HYVA - CS z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
  7. Uzavřená Kupní smlouva je společností HYVA - CS archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a není přístupná třetím stranám. Kupní smlouva je uzavřena a archivována v elektronické podobě. Zákazník odesláním objednávky společnosti HYVA - CS potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodnímu podmínkami, že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění platném v době odeslání objednávky společnosti HYVA - CS, akceptuje je a bude je dodržovat. Tyto obchodní podmínky platí pro Zákazníka a společnost HYVA - CS ve znění platném v den realizace (odeslání) objednávky Zákazníkem, není-li sjednáno jinak.